#ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಬಯಲು #ಶೌಚ ಮುಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಗಾಗಿ ಬಾಲೆಯ ನಿರಶನ “Hunger Strike till toilets are built” via @prajavani

posted in: swachh-bharat-updates | 0

#ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಬಯಲು #ಶೌಚ ಮುಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಗಾಗಿ ಬಾಲೆಯ ನಿರಶನ

“Hunger Strike till toilets are built”

via @prajavani https://t.co/9bx6EMgHHS via swachhbharatapp September 07, 2016 at 11:02AM

1 476 477 478 479 480 481 482 511